Sikkerhetsregler

(English below)

1. All dykking foregår med dykkeleder og overflateberedskap.

2. Sørg for å være i god nok form, fysisk og mentalt til å dykke.

3. Planlegg dykket etter premissene til den med minst erfaring og gjør tydelige avtaler med dykkeleder. Alle dykk skal planlegges uten dekompresjon.

4. Alle dykkere skal ha dykkersertifikat og sørg for å være kvalifisert til dykket som skal gjennomføres.

5. Alle dykk skal foretas med minst 2 dykkere i paret. Foreta kameratsjekk og gjennomfør hele dykket sammen.

6. Avtal rutiner for samhold. Start oppstigning hvis du mister meddykker, gjør nødvendig sikkerhetsstopp/dekompresjon.

7. Ta hensyn til strøm, vind, temperatur, is og sikt i vannet og båttrafikk ved planlegging.

8. Sørg for å ha nok pustegass igjen ved avslutning av dykket til å kunne håndtere en nødsituasjon. En god huskeregel er ca 50 bar igjen på flasken etter avsluttet dykk.

9. Sikre positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng utventilen på tørrdrakten. Dropp blyet om nødvendig. Gi ok signal til dykkeleder etter dette.

10. Ved nattdykking må alle dykkere ha egen dykkelykt. Dette er personlig utstyr. Lykter kan til tider kjøpes på BAUS-rommet avhengig av tilgjengelighet.

11. Følg instrukser fra dykkelederen.

Safety routines

1. All diving must be done with a dive leader and surface crew.

2. Be sure to be in good mental and physical shape for diving.

3. Plan the dive on the basis of the one with the least experience and make clear agreements with the dive leader. All dives must be planned with no decompression limits(NDL).

4. All divers must have a diving certificate and be qualified for the planned dive.

5. All dives must be in pairs of at least 2 people. Perform a buddy check and stick together throughout the whole dive.

6. Agree on routines for sticking together. Begin ascent if you lose your buddy and perform required safety stop/decompression.

7. Take into account winds, currents, temperature, ice, visibility and boat traffic when planning the dive.

8. Make sure you have enough breathing gas left after the dive to be able to handle an emergency. A good rule is 50 bar left after the dive.

9. Ensure positive buoyancy at the surface. Inflate your BCD and close the drysuit dump valve. Release weights if necessary. Give "OK" sign to dive leader.

10. During night dives all divers must have their own diving light. Diving lights are personal items. Lights may at times be purchased in the BAUS-room depending on availability.

11. Always follow instructions from the dive leader.